Skip to content

ระบบสารสนเทศ

กันยายน 12, 2010

ความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน การทำงาน และการตัดสินใจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) ผู้ใช้ (User) และกระบวนการทำงาน (Procedure)
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และผลิตเอาท์พุทออกมาในระบบสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร
กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ
คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ

ระบบสารสนเทศในโรงเรียน เช่น การยืมคืนหนังสือในห้องสมุด

กระบวนการทำงานและลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี
ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยกระบวนการทำงานหลัก ได้แก่ การนำข้อมูลเข้า (Input) การ
ประมวลผลข้อมูล (Process) การแสดงผล (Output) และการจัดเก็บข้อมูล (Storage) ซึ่งลักษณะของ
ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องผลิตสารสนเทศที่เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย ทันต่อเวลา คุ้มราคา ตรวจสอบได้
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ สะดวกในการเข้าถึง และมีระบบรักษาความปลอดภัย
กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศว่าจะต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น การเปรียบเทียบส่วนสูงและน้ำหนักกับช่วงอายุ การเปรียบเทียบความสูงกับน้ำหนักที่เหมาะสม เป็นต้น
ข้อมูลแต่ละชนิดควรใช้วิธีการประมวลผลที่เหมาะสมซึ่งจะต้องมีกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอน
ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี
เนื้อหา มีความสมบรูณ์ครอบคลุม มีความสัมพันธ์กับเรื่อง มีความถูกต้อง มีความเชื่อถือได้ และตรวจสอบได้
รูปแบบ มีความชัดเจน มีระดับรายละเอียด รูปแบบการนำเสนอที่ดี ใช้สื่อการนำเสนอเหมาะสม มีความยืดหยุ่นและประหยัด
เวลา มีความรวดเร็วและทันใช้ มีการปรับปรุงให้ทันสมัย มีระยะเวลา
กระบวนการ มีความสามารถในการเข้าถึง ผู้ใช้มีส่วนร่วม และการเชื่อมโยง

การใช้แหล่งความรู้บนอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายบ้างก็มีประโยชน์ เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลมาใช้อ้างอิงในการทำงาน แต่ข้อมูลจากหลายๆแห่งก็ไม่มีคุณภาพ ในการค้นหาข้อมูลควรเลือกจากแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ และเมื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ควรรู้จักเคารพสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลโดยการขออนุญาต และอ้างอิงแหล่งที่มาเสมอ

ประเภทของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสามารถจำแนกได้ตามลักษณะการดำเนินงานได้หลายประเภท ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์และหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่
1.ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม เป็นสาระสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลผลที่เกิดจากการทำธุรกรรม
/2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นการนำข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการธุรกรรมมาประมวลผลเพื่อไปใช้ควบคุมการทำงาน
3.ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ: เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอก มาประมวลผลเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
4.ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม: เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุน การแลกเปลี่ยน กระตุ้น ระดมความคิด และแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
5.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์: เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แล้วนำมาจัดแสดงในรูปแบบ ของแผนที่ดิจิทัล
6.ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง: จะสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาศึกษาแนวโน้มในเรื่องที่สนใจ
7.ปัญญาประดิษฐ์: การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์

การดำเนินงานของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ มีลักษณะการดำเนินงานที่ไม่เหมือนกันจะต้องใช้ระบบสารสนเทศที่ต่างกัน เช่น ระบบการฝากถอนเงินในธนาคาร ระบบการคิดค่าบริการโทรศัพท์ในแต่ละเดือนการสำรองห้องพักของโรงแรม ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตร่วมกัน

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพยากรสารสนเทศคือ
1. รวบรวมข้อมูลจากภายในและภายนอกที่มีความจำเป็นต่อหน่วยงาน
2. ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์นำไปใช้งานได้
3. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหาและนำไปใช้
4. ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ
ประโยชน์ที่ได้จากระบบสารสนเทศที่มีต่อการบริหารงานในองค์กร คือ
1. เพื่อการวางแผน กำหนดเป้าหมายและนโยบายในการบริหารองค์กร
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร
4. ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง การบริหารงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ
5. ใช้ควบคุมระบบการทำงานในองค์กรให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
6. องค์กรมีมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงาน ทำให้ได้รับความเชื่อถือ
7. สร้างโอกาสในการลงทุน ทำให้มีการขยายองค์กรให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น
8. สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้

Advertisements
No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: