Skip to content

องค์ประกอบของการสื่อสาร

มิถุนายน 10, 2010

องค์ประกอบของการสื่อสาร

ผู้ส่งข้อมูล (Sen der) ทำหน้าที่ส่งข้อมูล
ผู้รับข้อมูล (Re ceiver) ทำหน้าที่รับข้อมูล
ข้อมูล (Data) ข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการส่งไปยังผู้รับข้อมูล อาจอยู่ในรูปของข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
สื่อนำข้อมูล (Medium) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายข้อมูล เช่น สายเคเบิล ใยแก้วนำแสง อากาศ
โปรโตคอล (Protocol) กฎหรือวิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสารที่ตกลง กันระหว่าง ผู้ส่งข้อมูล กับ ผู้รับข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
การสื่อสารข้อมูลในยุคปัจจุบัน ได้ตะหนักถึง ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารมาช่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ้งการประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์การมีดังนี้

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail)
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และพีดีเอ ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น โดยการสื่อสารนี้บุคคลที่ทำการสื่อสารจะต้องมีชื่อและที่อยู่ในรูปแบบอีเมล์แอดเดรส

โทรสาร (Facsimile หรือ Fax)
เป็นการส่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อความที่เขียนขึ้นด้วยมือหรือการพิมพ์ รูปภาพ หรือกราฟต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแฟกซ์-โมเด็มไปยังเครื่องรับโทรสาร การส่งข้อความในลักษณะนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการส่งข้อมูลผ่านเครื่องโทรสารธรรมดา

วอยซ์เมล์ (Voice Mail)
เป็นการส่งข้อความเป็นเสียงพูดให้กลายเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อความจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เรียกว่า วอยซ์เมล์บล็อก เมื่อผู้รับเปิดฟังข้อความดังกล่าวก็จะถูกแปลงกลับไปอยู่ในรูปแบบของเสียงพูดตามเดิม

การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing)
เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ในการใช้ Video Conferencing จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง โดยที่ภาพและเสียงที่ส่งไปนั้นอาจเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได้ การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม

การระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม(Global Positioning Systems : GPSs)
เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์และระบุตำแหน่งของคน สัตว์ หรือสิ่งของที่เป็นเป้าหมายของระบบ การวิเคราะห์ตำแหน่งทำได้โดยใช้ดาวเทียมระบุตำแหน่ง ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในระบบการเดินเรือ เครื่องบินและเริมพัฒนามาใช้เพื่อระบุตำแหน่งของรถยนต์ด้วย

กรุ๊ปแวร์(groupware)
เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกัน การใช้ทรัพยากรและสารสนเทศร่วมกันโดยผ่านระบบเครือข่าย

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Fund Transfer : EFT)
ปัจจุบันผู้ใช้สามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารที่ให้บริการโอนเงินอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย กิจกรรมที่ประยุกต์ใช้กันเป็นประจำ ได้แก่ การโอนเงินผ่านทางตู้ ATM

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data Interchange : EDI)
เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์การ โดยใช้แบบฟอร์มของเองกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบมาตรฐานสากล เช่น การส่งใบสั่งสินค้า ใบส่งของ ใบเรียกเก็บเงิน

Advertisements
14 ความเห็น leave one →
 1. มิถุนายน 10, 2010 2:46 am

  1. ให้นักเรียนบอกชื่อของ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) มา 5 ชื่อ
  2. ให้นักเรียนบอกชื่อของวอยซ์เมล์ (Voice Mail)ที่ให้บริการมา 3 ชื่อ
  3. สาเหตุที่ทำให้เกิดการการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing) บอกเหตุผล มา 3 ข้อ

  • มิถุนายน 14, 2010 2:09 pm

   1) = 1.1โทรสาร 1.2 e-mail 1.3 วอยซ์เมล์ 1.4 eNews 1.5 eOffice

   2) = 2.1 AIS 2.2 D-tac 2.3 truemovw

   3) =3.1 ประหยัดค่าใช้จ่าย 3.2สะดวก 3.3ทันเหตุการณ์

  • มิถุนายน 14, 2010 2:23 pm

   1 วอยซ์เมล์ e-mail eParliament eRadio eSociety

   2 3g ais Truemove

   3 รวดเร็ว ประหยัด สะดวก

  • มิถุนายน 14, 2010 2:26 pm

   1 eRadio eParliament วอยซ์เมล์ e-mail eTravel

   2 Ais TrueMove แอมเวย์

   3 สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

 2. มิถุนายน 14, 2010 11:49 am

  (1) ตอบ http://www.yahoo.com http://www.hotmail.com http://www.google.com
  http://www.thaimail.com http://www.mweb.co.th

  (2) ตอบ บริการรับสายเรียกซ้อนและพักสายเพื่อโทรออก (Call Waiting/ Call Holding)

  บริการประชุมสาย (Call Conference)
  บริการเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย (Call Screening)

  (3) ตอบ ดังนี้

  1. ทำให้งานประสบความสำเร็จ (Successful)
  2. ต้องการได้รับการส่งเสริมจากผู้ปฏิบัติงาน
  3. มีระบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่ดูงดูด ง่ายต่อการฝึกอบรม และเพื่อการวางแผนงานที่ดี

 3. วิสสุตา ทยาน ม.2/2 permalink
  มิถุนายน 14, 2010 1:33 pm

  1.1 Bulletin Board System บูลเลตินบอร์ด
  1.2(Hyper Text)
  1.3File Transfer Protocol
  1.4 Internet mail
  1.5 Wide Areas Information Server

  2.1วอยซ์เมล์บล็อก
  2.2โทรสาร
  2.3อินเตอร์เน็ต

  3.1เพื่อให้การส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างสะดวก
  3.2เพื่อให้การบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  3.3เพื่อให้การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้มากยิ่งขึ้น

 4. ด.ช.ปฏิภาณ ยากองโค เลขที่ 9 ม.2/2 permalink
  มิถุนายน 14, 2010 1:34 pm

  1. ให้นักเรียนบอกชื่อของ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) มา 5 ชื่อ
  1.1 โทรศัพท์มือถือ
  1.2 คอมพิวเตอร์
  1.3 พีดีเอ
  1.4 E-mail
  1.5 msn
  2. ให้นักเรียนบอกชื่อของวอยซ์เมล์ (Voice Mail)ที่ให้บริการมา 3 ชื่อ
  2.1 โฆษณา
  2.2 ฝากข้อความเสียง
  2.3 ประกาศล่วงหน้า
  3. สาเหตุที่ทำให้เกิดการการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing) บอกเหตุผล มา 3 ข้อ
  3.1 ช่วยประหยัดเวลา
  3.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  3.3 สะดวกปลอดภัยไร้มลพิษ

 5. วราภรณ์ มหาสิงห์ ม.2/2 permalink
  มิถุนายน 14, 2010 1:34 pm

  1.1 Bulletin Board System บูลเลตินบอร์ด
  1.2(Hyper Text)
  1.3File Transfer Protocol
  1.4 Internet mail
  1.5 Wide Areas Information Server

  2.1วอยซ์เมล์บล็อก
  2.2โทรสาร
  2.3อินเตอร์เน็ต

  3.1เพื่อให้การส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างสะดวก
  3.2เพื่อให้การบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  3.3เพื่อให้การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้มากยิ่งขึ้น

 6. วัลลภา ปัญญา ม.2/2 permalink
  มิถุนายน 14, 2010 1:35 pm

  1.1 Bulletin Board System บูลเลตินบอร์ด
  1.2(Hyper Text)
  1.3File Transfer Protocol
  1.4 Internet mail
  1.5 Wide Areas Information Server

  2.1วอยซ์เมล์บล็อก
  2.2โทรสาร
  2.3อินเตอร์เน็ต

  3.1เพื่อให้การส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างสะดวก
  3.2เพื่อให้การบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  3.3เพื่อให้การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้มากยิ่งขึ้น

 7. มิถุนายน 14, 2010 1:50 pm

  1) = 1.1 eNews 1.2 e-mail 1.3 โทรสาร 1.4 วอยซ์เมล์ 1.5 eOffice

  2) = 1.1 AIS 1.2 D-tac 1.3 truemove

  3) = 1.1 ประหยัดค่าใช่จ่าย 1.2 รวดเร็ว 1.3 สะดวก

 8. มิถุนายน 14, 2010 1:59 pm

  1 e-mail วอยซ์เมล์ โทรสาร eParliament eQuestionnaire

  2 แอมเวย์ 3g แดงไทย

  3 ความเป็นส่วนตัว ประหยัด สะดวกรวดเร็ว

 9. มิถุนายน 14, 2010 2:30 pm

  1 eParliament e-mail eUtilities eVote eWeather

  2 truemove Ais wireless lan

  3 รวดเร็ว ใช่ง่าย ปลอดภัย

 10. มิถุนายน 20, 2010 2:45 pm

  1.ตอบ=โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อิเมล์ และพีดีเอ
  2.ตอบ=วอยซ์เมล์บล็อก ไกลอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายการสื่อสารข้อความ
  3.ตอบ= ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม บันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง ส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

 11. มิถุนายน 20, 2010 2:46 pm

  สวัสดิ์ครับครูบี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: