ข้ามไปยังเนื้อหา

องค์ประกอบของการสื่อสาร

มิถุนายน 10, 2010

องค์ประกอบของการสื่อสาร

ผู้ส่งข้อมูล (Sen der) ทำหน้าที่ส่งข้อมูล
ผู้รับข้อมูล (Re ceiver) ทำหน้าที่รับข้อมูล
ข้อมูล (Data) ข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลต้องการส่งไปยังผู้รับข้อมูล อาจอยู่ในรูปของข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
สื่อนำข้อมูล (Medium) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายข้อมูล เช่น สายเคเบิล ใยแก้วนำแสง อากาศ
โปรโตคอล (Protocol) กฎหรือวิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสารที่ตกลง กันระหว่าง ผู้ส่งข้อมูล กับ ผู้รับข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
การสื่อสารข้อมูลในยุคปัจจุบัน ได้ตะหนักถึง ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารมาช่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ้งการประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารในองค์การมีดังนี้

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail)
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และพีดีเอ ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่น โดยการสื่อสารนี้บุคคลที่ทำการสื่อสารจะต้องมีชื่อและที่อยู่ในรูปแบบอีเมล์แอดเดรส

โทรสาร (Facsimile หรือ Fax)
เป็นการส่งข้อมูล ซึ่งอาจเป็นข้อความที่เขียนขึ้นด้วยมือหรือการพิมพ์ รูปภาพ หรือกราฟต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าแฟกซ์-โมเด็มไปยังเครื่องรับโทรสาร การส่งข้อความในลักษณะนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการส่งข้อมูลผ่านเครื่องโทรสารธรรมดา

วอยซ์เมล์ (Voice Mail)
เป็นการส่งข้อความเป็นเสียงพูดให้กลายเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อความจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงที่เรียกว่า วอยซ์เมล์บล็อก เมื่อผู้รับเปิดฟังข้อความดังกล่าวก็จะถูกแปลงกลับไปอยู่ในรูปแบบของเสียงพูดตามเดิม

การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing)
เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ในการใช้ Video Conferencing จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง โดยที่ภาพและเสียงที่ส่งไปนั้นอาจเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบได้ การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม

การระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม(Global Positioning Systems : GPSs)
เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์และระบุตำแหน่งของคน สัตว์ หรือสิ่งของที่เป็นเป้าหมายของระบบ การวิเคราะห์ตำแหน่งทำได้โดยใช้ดาวเทียมระบุตำแหน่ง ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในระบบการเดินเรือ เครื่องบินและเริมพัฒนามาใช้เพื่อระบุตำแหน่งของรถยนต์ด้วย

กรุ๊ปแวร์(groupware)
เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกัน การใช้ทรัพยากรและสารสนเทศร่วมกันโดยผ่านระบบเครือข่าย

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Fund Transfer : EFT)
ปัจจุบันผู้ใช้สามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีธนาคารที่ให้บริการโอนเงินอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย กิจกรรมที่ประยุกต์ใช้กันเป็นประจำ ได้แก่ การโอนเงินผ่านทางตู้ ATM

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Data Interchange : EDI)
เป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์การ โดยใช้แบบฟอร์มของเองกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบมาตรฐานสากล เช่น การส่งใบสั่งสินค้า ใบส่งของ ใบเรียกเก็บเงิน

About these ads
14 ความเห็น leave one →
 1. มิถุนายน 10, 2010 2:46 am

  1. ให้นักเรียนบอกชื่อของ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) มา 5 ชื่อ
  2. ให้นักเรียนบอกชื่อของวอยซ์เมล์ (Voice Mail)ที่ให้บริการมา 3 ชื่อ
  3. สาเหตุที่ทำให้เกิดการการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing) บอกเหตุผล มา 3 ข้อ

  • มิถุนายน 14, 2010 2:09 pm

   1) = 1.1โทรสาร 1.2 e-mail 1.3 วอยซ์เมล์ 1.4 eNews 1.5 eOffice

   2) = 2.1 AIS 2.2 D-tac 2.3 truemovw

   3) =3.1 ประหยัดค่าใช้จ่าย 3.2สะดวก 3.3ทันเหตุการณ์

  • มิถุนายน 14, 2010 2:23 pm

   1 วอยซ์เมล์ e-mail eParliament eRadio eSociety

   2 3g ais Truemove

   3 รวดเร็ว ประหยัด สะดวก

  • มิถุนายน 14, 2010 2:26 pm

   1 eRadio eParliament วอยซ์เมล์ e-mail eTravel

   2 Ais TrueMove แอมเวย์

   3 สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

 2. มิถุนายน 14, 2010 11:49 am

  (1) ตอบ http://www.yahoo.com http://www.hotmail.com http://www.google.com
  http://www.thaimail.com http://www.mweb.co.th

  (2) ตอบ บริการรับสายเรียกซ้อนและพักสายเพื่อโทรออก (Call Waiting/ Call Holding)

  บริการประชุมสาย (Call Conference)
  บริการเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย (Call Screening)

  (3) ตอบ ดังนี้

  1. ทำให้งานประสบความสำเร็จ (Successful)
  2. ต้องการได้รับการส่งเสริมจากผู้ปฏิบัติงาน
  3. มีระบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่ดูงดูด ง่ายต่อการฝึกอบรม และเพื่อการวางแผนงานที่ดี

 3. วิสสุตา ทยาน ม.2/2 Permalink
  มิถุนายน 14, 2010 1:33 pm

  1.1 Bulletin Board System บูลเลตินบอร์ด
  1.2(Hyper Text)
  1.3File Transfer Protocol
  1.4 Internet mail
  1.5 Wide Areas Information Server

  2.1วอยซ์เมล์บล็อก
  2.2โทรสาร
  2.3อินเตอร์เน็ต

  3.1เพื่อให้การส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างสะดวก
  3.2เพื่อให้การบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  3.3เพื่อให้การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้มากยิ่งขึ้น

 4. ด.ช.ปฏิภาณ ยากองโค เลขที่ 9 ม.2/2 Permalink
  มิถุนายน 14, 2010 1:34 pm

  1. ให้นักเรียนบอกชื่อของ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail) มา 5 ชื่อ
  1.1 โทรศัพท์มือถือ
  1.2 คอมพิวเตอร์
  1.3 พีดีเอ
  1.4 E-mail
  1.5 msn
  2. ให้นักเรียนบอกชื่อของวอยซ์เมล์ (Voice Mail)ที่ให้บริการมา 3 ชื่อ
  2.1 โฆษณา
  2.2 ฝากข้อความเสียง
  2.3 ประกาศล่วงหน้า
  3. สาเหตุที่ทำให้เกิดการการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing) บอกเหตุผล มา 3 ข้อ
  3.1 ช่วยประหยัดเวลา
  3.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  3.3 สะดวกปลอดภัยไร้มลพิษ

 5. วราภรณ์ มหาสิงห์ ม.2/2 Permalink
  มิถุนายน 14, 2010 1:34 pm

  1.1 Bulletin Board System บูลเลตินบอร์ด
  1.2(Hyper Text)
  1.3File Transfer Protocol
  1.4 Internet mail
  1.5 Wide Areas Information Server

  2.1วอยซ์เมล์บล็อก
  2.2โทรสาร
  2.3อินเตอร์เน็ต

  3.1เพื่อให้การส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างสะดวก
  3.2เพื่อให้การบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  3.3เพื่อให้การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้มากยิ่งขึ้น

 6. วัลลภา ปัญญา ม.2/2 Permalink
  มิถุนายน 14, 2010 1:35 pm

  1.1 Bulletin Board System บูลเลตินบอร์ด
  1.2(Hyper Text)
  1.3File Transfer Protocol
  1.4 Internet mail
  1.5 Wide Areas Information Server

  2.1วอยซ์เมล์บล็อก
  2.2โทรสาร
  2.3อินเตอร์เน็ต

  3.1เพื่อให้การส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ได้อย่างสะดวก
  3.2เพื่อให้การบันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  3.3เพื่อให้การประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้มากยิ่งขึ้น

 7. มิถุนายน 14, 2010 1:50 pm

  1) = 1.1 eNews 1.2 e-mail 1.3 โทรสาร 1.4 วอยซ์เมล์ 1.5 eOffice

  2) = 1.1 AIS 1.2 D-tac 1.3 truemove

  3) = 1.1 ประหยัดค่าใช่จ่าย 1.2 รวดเร็ว 1.3 สะดวก

 8. มิถุนายน 14, 2010 1:59 pm

  1 e-mail วอยซ์เมล์ โทรสาร eParliament eQuestionnaire

  2 แอมเวย์ 3g แดงไทย

  3 ความเป็นส่วนตัว ประหยัด สะดวกรวดเร็ว

 9. มิถุนายน 14, 2010 2:30 pm

  1 eParliament e-mail eUtilities eVote eWeather

  2 truemove Ais wireless lan

  3 รวดเร็ว ใช่ง่าย ปลอดภัย

 10. มิถุนายน 20, 2010 2:45 pm

  1.ตอบ=โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อิเมล์ และพีดีเอ
  2.ตอบ=วอยซ์เมล์บล็อก ไกลอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายการสื่อสารข้อความ
  3.ตอบ= ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม บันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง ส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

 11. มิถุนายน 20, 2010 2:46 pm

  สวัสดิ์ครับครูบี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: